Ana Sayfa > Tüzük IV

Tüzüğümüz

BÖLÜM IV

ŞUBELER

MADDE 22.

Şubeler, Genel Kurullarını Genel Merkez Genel Kurulu kuralları içinde yaparlar. Şubeler, Genel Merkez Genel Kurul kararıyla açılabilir. Kapatma yetkisi Genel Merkez Genel Kurulu’na aittir.

Yurt dışında Şube açılması durumunda, Genel Kurul kararından sonra, Dernek Şubesinin açılacağı ülke adresiyle Şube kurucularının adlarının Ankara Valiliği’ne bildirilmesi gerekir.

a) Dernek Şubesinin açılması istenen yerleşim yerlerinde oturan yedi kişinin başvurması üzerine, Genel Yazmanlıkça yararlılık konusunda yapılan incelemenin Genel Yönetim Kurulu’nda olumlu karşılanması durumunda, Şube kurulması için Kurucu Kurul oluşturulur. Kurucu Kurul, Genel Merkezce izlenir ve denetlenir.

b) Kurucu Kurul, kendi arasında Başkanını, Başkan Yardımcısını, Yazmanını ve Saymanını belirleyerek çalışmalarına başlar. Altı ay içinde ilk genel kurulunu düzenleyerek Şube organlarının seçimini gerçekleştirir.

c) Şube Yönetim Kurulları, üye sayısının beş yüzün altında olması durumunda yedi, beş yüzden çok olması durumunda dokuz kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek de seçilir. Şube yönetim kurulu oluştuğunda, uygulanabilir nitelikte bir çalışma programını üç ay içinde hazırlayarak Genel Merkezin onayına sunar.

d) Bir üye, ancak bir şubeye üye olur. Şube değiştirme istemi, Şube yönetim kurulu kararı ile olur ve Genel Sekreterliğe bilgi verilmek suretiyle yürürlüğe girer.

e) Şube genel kurulları, Genel Merkez, Genel Kurulundan en az iki ay önceden bitirilir. Şube genel kurulları, üyeliği kabul edilmiş üyelerin katılımıyla yapılır. Şube Genel Kurulunda; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile Genel Kurul Delegeleri seçilir. Seçim sonuçları, Yönetim Kurulunca otuz gün içinde illerde valiliğe, ilçe ve beldelerde kaymakamlığa bildirilir. Bu amaçla, Genel Kurulu izleyen üç gün içinde Yönetim Kurulu, en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak Şube Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Saymanı seçer. Şubeler, yedi kişiden oluşan Bilim-Danışma Kurullarıyla, Genel Merkezi örnek alarak Kollar oluşturabilirler.

f) Şubelerde üç asıl, üç yedek üyeden oluşan Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman sanlarıyla çalışan Denetleme ve Disiplin Kurulları ayrı ayrı oluşturulur. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun istemi üzerine, savunmalarını aldıktan sonra üyelere Uyarma ve Kınama cezası verebilir. Üyelikten çıkarma cezasının öngörülmesi durumunda ise, gerekçeli kararı ile birlikte dosyayı, karara bağlanması için Yönetim Kuruluna sunar.

Denetleme Kurulu, Şubenin gelir giderleri, bunlarla ilgili defterleri ve üyelik düzeni ile tüm çalışmaları konusunda gereken denetlemeyi yaparak Şube Yönetim Kurulu ile Şube Genel Kuruluna rapor sunar.

g) Şube Başkanlarıyla Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri, dönem sürelerine bakılmaksızın yeniden seçilebilirler.

Şube Organ, Kurul ve Kollarının çalışmalarında, Genel Merkez Organ, Kurul ve Kollarının yöntem, koşul ve düzeni uygulanır.

Şubeler; dört ayda bir yapacakları genel üye toplantısıyla çalışmaları, önemli kararları, üyeleri, akçalı durumları hakkında, görevli Genel Yönetim Kurulu Üyesine veya Genel Merkeze rapor sunarlar. Şubeler, Genel Kurul toplantılarını, en az on beş gün önceden Genel Merkeze yazıyla bildirirler. Toplantı sonuçlarını da en geç üç gün içinde, tutanak örneği ile aldıkları kararları Genel Merkeze iletirler.

h) Şube Genel Kurullarında; üye sayısına göre; elli üyeye dek bir, yüz üyeye dek iki, iki yüz üyeye dek üç, üç yüz üyeye dek dört, dört yüz üyeye dek beş, beş yüz üyeye dek altı, sonra gelen her yüz elli üye için bir olmak üzere, Genel Kurul Delegeleri seçilir. Şube Başkanları, Genel Kurul Delegelerinin de başkanıdır ve doğal delegedir.

Şubelerce seçilen son genel kurul delegeleri, Genel Merkez Genel Kurulu katılanlar (hazirun) listesinde yer alırlar.

ı) Şubelerce çıkarılacak yayınların yasal sorumluları, Genel Merkeze önceden bildirilerek, yazılı onay alınır.

Şubeler, yapacakları yatırım ya da alacakları taşınmaz mallar konusunda Genel Merkezin olurunu almak zorundadırlar.

i) Genel Merkez Yönetim Kurulu, inceleme ve denetleme sonucu Tüzüğe aykırı tutumları saptanan Şube organlarını oluşturan üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması kararı vererek Genel Disiplin Kuruluna gönderir.

GYK, soruşturma sonunda şube organlarını oluşturan üyeler hakkında Genel Disiplin Kurulundan gelen dosya üzerine kararını vererek, gerekçeli kararını Şubenin Olağanüstü Genel Kuruluna sunar.

Olağanüstü Genel Kurulda yeterli çoğunluk sağlanamaz ve yasal organlar oluşturulamaz ise Dernekler Yasası kurallarına göre işlem yapılarak Şube kapatılır. Mal varlıkları, GYK kararıyla, uygun görülecek bir Şubeye aktarılır.

k) Şubelerin yurt içinde ve yurt dışında kuruluşu, çalışmalarının veya Genel Merkezle ilişkilerinin ayrıntıları, Dernekler Yasası ile Tüzük kuralları gözetilerek GYK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

l) Özürlü ya da özürsüz yıl içinde toplam on kez veya ardarda özürsüz olarak üç kez Şube Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Ana Sayfa | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar | Uğur Mumcu 24 Ocak 1993
CH