Ana Sayfa > Tüzük Bölün III

Tüzüğümüz

BÖLÜM III

YARDIMCI KURULLAR

MADDE 21.

GYK kararıyla aşağıdaki Kurullar ve Kollar kurulur.

A. BİLİM-DANIŞMA KURULU

Değişik bilim alanlarında çalışmaları ve yapıtlarıyla tanınmış, birikimleriyle Atatürk ve Atatürkçülük konularında Dernek çalışmalarına katkıları olacaklar arasından seçilecek yirmi üyeden oluşur. Derneğin amacı doğrultusunda yapılacak bilimsel çalışmaların ve ilgili etkinliklerin belirlenip yönlendirilmesinde GYK, MYK ve Genel Başkan’ın isteği üzerine ya da kendiliğinden görüş bildirir. Kurul, oluşmasını izleyen bir hafta içinde Genel Merkezde toplanarak Başkanını, Başkan yardımcısını ve yazmanını seçer.

Bilim-Danışma Kurulu, Derneğin kuruluş nedenlerini ve amaçlarını gözönünde bulundurarak bu konulardaki çalışmalara katkı sağlar, destek olur ve önerileriyle Derneğin etkinliğini artırır. Kurul üyeleri Genel Kurul’a katılıp görüş açıklayabilir, ancak oy kullanamazlar. Çalışmalarına, Genel Merkez her tür olanağı sağlar, kararlarını MYK yerine getirir.

B. KÜÇÜK GENEL KURUL

GYK’nın belirleyeceği gündem gereği yılda bir kez Küçük Genel Kurul toplanır. Küçük Genel Kurula GYK Üyeleri, Genel Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Bilim-Danışma Kurulu Üyeleriyle Şube başkanları katılır. Önceki Genel Başkanlar ile onursal üyeler Küçük Genel Kurulun doğal üyesidir. Küçük Genel Kurul, başkanlık kurulunu (divanını) katılan üyeler arasından kendisi oluşturur. Aldığı kararlar öneri niteliğindedir.

C. KOLLAR

Dernekler Yasası’na uygun olarak Eğitim, Kültür-Sanat, Gençlik, Örgütlenme, Akçalı İşler, Hukuk, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler, Projeler ve öbür konularda gerektiğinde Kollar kurulur. Örgütlenme ve çalışmaları, GYK tarafından hazırlanacak yönerge çerçevesinde yürütülür.

D. TEMSİLCİLİK

GYK’nun kararı ile Temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, Şube veya Genel Merkez genel kurullarında temsil edilemezler. Temsilciliğin adresi, görevlendirilen kişi veya kişilerce on beş gün içinde o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciler en yakın Şubenin üyesidirler. Konuya ilişkin düzenleme, GYK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle yapılır.

E. PLATFORM OLUŞTURMA

ADD Genel Merkezi, GYK’nın alacağı kararla öbür demokratik toplum kuruluşlarıyla Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni gelecek kuşaklara aktarmak ve karşıtlarıyla mücadele etmek için platform oluşturabilir. Oluşturulan platform çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler konusunda GYK’nın görüşü alınır.

Ana Sayfa | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar | Uğur Mumcu 24 Ocak 1993
CH