Ana Sayfa > Tüzük Bölün II

Tüzüğümüz

BÖLÜM II

DERNEĞİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 10. Derneğin organları şunlardır:

Genel Merkez Organları

a) Genel Merkez Genel Kurulu

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Genel Denetleme Kurulu

d) Genel Disiplin Kurulu

Şube Organları

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 11. Derneğin en büyük ve en yetkili organı olan Genel Kurul:

a) Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

b) Genel Denetleme Kurulu Üyeleri,

c) Genel Disiplin Kurulu Üyeleri

d) Şube Başkanları,

e) Şube Delegelerinden oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 12. Genel Merkez Genel Kurulu iki yılda bir, Mayıs ayı içinde, hazırlanan gündemi görüşmek üzere GYK tarafından Ankara’da toplantıya çağırılır. Ayrıca GYK, Genel Denetleme Kurulu’nun ya da Genel Kurul delegelerinden beşte birinin, yasa ve tüzük kurallarına uygun gündemli-gerekçeli başvurusu üzerine, GYK tarafından, başvuru tarihinden başlayarak otuzgün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Hukuksal şekil ve içeriğe uygun olmasına karşın toplantı çağrısı yapılmazsa, Genel Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, yerel Sulh Hukuk Yargıcı duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Şube genel kurullarının, Genel Merkez Genel Kurulu kurallarına uygun yöntemle, Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce yapılması zorunludur. Aksi halde Şube, Genel Kurul’da temsil edilemez.

Şube Yönetim Kurulu’nun, yedeklerin de çağrılmasından sonra üye tam sayısının yarısının altına düşmesi durumunda genel kurul, bir ay içinde, görevde kalan üyelerce veya denetleme kurulunca toplantıya çağrılır. Çağrı sonrasında organları seçilemeyen Şubeler kendiliğinden fesih olur.

ÇAĞRI YÖNTEMİ

MADDE 13.

Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı olan üyelerin çizelgesi GYK, şubeler genel kuruluna katılacak üyelerin listeleri şube yönetim kurulunca düzenlenir. Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile üyelere bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün ve saatte nerede yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ve birinci fıkradaki usule uygun ikinci toplantı için çağrı yapılır. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 14. ADD Genel Kurulu, katılma hakkı bulunanların yarıdan bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YÖNTEMİ

MADDE 15.

A. ADD Genel Kurul toplantı duyurusu, çalışma dönemini içeren, çalışma raporu, bilanço ve ayrıntılı gelir-gider tablosu ve Denetim Kurulu raporu ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce Genel Merkez’in web sitesinde ilan edilir.

1 – ADD Genel Kurulu’na katılacak üyeler, GYK tarafından hazırlanan katılımcı çizelgesini imzalar.

2- Katılımcı çizelgesini imzalayan delegeye ve üyelere tanıtma belgesi ile birlikte çalışma ve denetleme raporları ve ekleri verilir.

3- Çoğunluk sağlanmışsa Genel Kurul, Genel Başkan veya bir GYK üyesi tarafından açılır. Gündemin saygı duruşu ve İstiklal Marşı kısmını başlatır.

4- Açılıştan sonra Genel Kurul’u yönetmek üzere bir divan başkanı, divan başkan yardımcısı ve iki yazman üye seçilir.

5- Toplantıyı Divan Kurulu başkanı yönetir. Tutanaklar yazmanlarca tutulur ve divan kurulu üyelerince imzalanır.

6- Genel Kurulda yalnız gündemde olan konular görüşülür. Ancak gündeme geçilmeden önce toplantıda hazır bulunanlardan en az onda birinin yazılı önerisiyle istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

7- Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı olup, hiçbir şekilde vekâleten oy kullanılamaz. Kararlar yasalarda belirtilen konularda belirtilen konular hariç, oy çokluğu ile alınır.

B) Tüzükte belirtilen organlara aday gösterilen ya da aday olanlar divan başkanlığına yazılı başvurur. Her üye ancak bir kurula aday olur. Bu durumu Divan Başkanlığı resen denetler.

1- Divan başkanlığı başvurular için belirli bir süre koyabilir.

2- Başvurular tamamlandıktan sonra, adayların kura ile belirlenecek harften başlamak üzere alfabetik sıraya göre adları duyuru tahtasına yazılır.

3- Genel Kurula katılan üye genel merkez mührü ile mühürlenmiş oy pusulasına en çok asıl üyesi kadar isim elle yazarak oyunu genel merkezce mühürlenmiş zarfın içine koyarak imza karşılığı oyunu sandıkta kullanır.

4- Kullanılan oy pusulasında en az seçilecek aday sayısının yarısından bir fazla ve seçilecek aday sayısından daha çok isim yazılan oy pusulaları geçersiz sayılır.

5- Seçimler gizli oy, açık döküm ve açık sayım yöntemiyle yapılır.

6- Seçim için Divan Kurulu tarafından yeteri kadar sandık kurulu oluşturulur. Sandık kurulları, açık döküm-sayım yaptıktan sonra, seçim sonucunu bir tutanak ile belirler. Bu tutanağı oy pusulaları ve zarfları içine konulduğu kapalı ve sandık heyetince imzalanmış şekilde bir zarf içinde tutanağına iliştirir.

7- Divan Kurulu, sandık sandık olmak üzere birleştirilmiş oylama sonuçlarını Genel Kurula hemen duyurur.

8- Seçim sonuçlarına itiraz olması halinde, Divan heyetince itiraz sonuçları değerlendirilir ve karara bağlanır. Değerlendirme sonucunda kabul yada ret şeklinde gerekçelerini de yazarak kararını verir. Gerekirse yeni bir sayım heyeti kurarak sayımı tekrarlattırabilir.

9- Divan Kurulu Seçim tutanaklarını, diğer tutanakları, kullanılan oyları, zarflar ve tüm belgeler ile birlikte, seçilen en yaşlı GYK üyesine teslim eder.

C) Seçimsiz genel kurullarda, toplantı gündemi tamamlandıktan sonra Divan Kurulu, Genel Kurulu kapatır. Genel Kurula ilişkin tutanaklar ve tüm belgeler, divan heyetince imzalanarak GYK başkanına ya da görevlendireceği üyeye bir tutanak ile teslim edilir.

D ) Genel Merkez organları asil üyeliklerine seçilen (yedekten asile geçen) şube organlarında görev olan üyeler, bu görevlerinden genel kurulun bitiminden (yedekten asile geçişten) itibaren 3 gün içinde ayrılmak zorundadırlar. Belirtilen bu süre içerisinde şube organlarından ayrılmayan üyeler, seçilmiş olduğu genel merkez organındaki görevini kabul etmemiş sayılır. Bu üyenin yeri yedek üye ile tamamlatılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16. Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:

a)Gündemdeki konuları görüşmek, GYK ve Genel Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek

ve bu Kurulları aklamak.

b )Gelecek çalışma dönemi bütçe taslağını görüşüp karara bağlamak.

c) İtiraz durumunda Yönetim Kurulu kararlarını kesinleştirmek,

d)GYK, Genel Denetleme Kurulu’ ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini iki yıl için seçmek.

e) Bir sonraki olağan genel kurula dek geçerli olmak üzere, üye giriş ve yıllık ödenti tutarlarını belirlemek.

f) Derneğe taşınmaz mal alınması, gereksinim duyulmayan taşınmazların satılması, ipotek etme ve ipoteği çözme, bağış yapma için GYK’ya yetki vermek.

g) Birlik ya da federasyon kurmak, bunlara üye olmak ya da bunların üyeliklerinden ayrılmak, uluslararası çalışmalarda bulunmak, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bunların üyeliklerinden ayrılma kararı vermek.

h)Tüzük değişikliklerini gerçekleştirmek,

i)Derneğin feshine ve bu durumda Dernek mallarının nereye bırakılacağına karar vermek.

j) Yasalarda ve Tüzükte Genel Kurulca ele alınması gereken konuları karara bağlamak, ilke kararları almak,

açılacak şubeleri belirleyerek bu konuda GYK’na işlemlerin yürütülmesi için yetki vermek.

GENEL YÖNETİM KURULU VE YÜRÜTME KURULU

MADDE 17.GYK yirmi beş asıl, yirmi beş yedek üyeden oluşur. Üyeler seçilmelerinden başlayarak en geç bir hafta içinde Genel Merkez’ de en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Aralarından gizli oy ve oy çokluğu ile Genel Başkanı, 2 Genel Başkan Yardımcısını, Genel Yazmanı (Sekreter), 3 Genel Yazman Yardımcısını, Genel Saymanı ve Genel Sayman Yardımcısını belirleyerek dokuz kişilik Merkez Yürütme Kurulu’nu oluşturur. Ayrıca Bilim-Danışma Kurulu üyelerini seçerek, sorumlu GYK üyesini belirler.

GYK, en az ayda bir Genel Başkan’ın çağrısıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşür. Karar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Üyeliklerden boşalma durumunda ilk sıradan başlayarak yedek üyeler çağrılır. Sağlık raporları ile Genel Başkan veya GYK tarafından görevlendirilenlerin dışında, özürlü bile olunsa, yıl içinde toplam üç kez toplantıya katılmayan GYK üyelerinin üyelikleri düşer.

Derneği, GYK adına Genel Başkan temsil eder. Tüm yönetim ve yazışma işleri Genel Başkan’ın imzasıyla ya da O’nun vereceği olurla, Genel Başkan yardımcıları ya da Genel Yazmanca yapılır. Genel Başkan en çok üç kişiyi Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirebilir.

Genel Başkan, GYK ya da MYK, bir Şube Başkanını ya da bir üyeyi Dernekle ilgili belli işlerle görevlendirebilir. Genel Başkan, MYK ve Kolların da doğal başkanıdır. Dernek çalışmaları düzeni ve disiplini konularında gerekli önlemleri alır ve yetkili makamlardan Dernek adına istemde bulunabilir.

GYK, Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyelerinin görev süreleri için yürürlükteki Dernekler Yasası’nın ilgili kuralları temel alınır. Dönem sürelerine bakılmaksızın yeniden seçilebilirler. Genel Başkan ve Yürütme Kurulu Üyeleri, GYK üye tam sayısının üçte iki oyuyla görevden alınabilir.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 18.

A. Genel Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

1) Dernek tüzel kişiliğini temsil etmek, Derneğin tüm işlemlerini yürütmek,

2) Yönetim Kurulu görev dağılımını belirlemek,

3) Komisyonları ve kolları belirlemek.

4) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul’u toplantıya çağırarak Genel Kurul hazırlıklarını tamamlamak, Genel Kurul’a sunulacak çalışma yazanaklarıyla gelecek dönem bütçe tasarısını hazırlamak, Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

5) Genel Denetim Kurulu kararlarını uygulamak, Bilim-Danışma Kuruluyla Komisyon ve Kolların uygun bulduğu önerilerini yaşama geçirmek, disiplin soruşturması açılmasına karar vermek.

6) Derneğin çalışmaları hakkında ilke kararları almak, yol ve yöntemlerle yıllık izlenceleri belirlemek, açıklamalarda bulunmak ve bu konularda Genel Başkanı ya da Yönetim Kurulu üyelerini yetkili kılmak, işbirliği yapılacak, desteklenecek ve karşı çıkılacak durumları, kişi ve kuruluşları belirlemek, Tüzük değişikliği taslakları hazırlamak, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler yürürlüğe koymak, Genelgeler için Genel Başkana yetki vermek,

7) Dernek içi demokrasiyi geliştirmek, dayanışma ve disiplini güçlendirmek, çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirmek için görüşmelerde bulunmak üzere Şube Başkanları ve bölge toplantıları düzenlemek,

8) Şubelerin çalışmalarını yetkili Yönetim Kurulu görevlileri ile ya da Dernek üyeleri arasından görevlendireceği uzmanlara denetletmek, Şube Yönetim Kurullarına belli konularda görev vermek, yazılı uyarılara karşın Tüzüğe ve Yasalara aykırı işlem ve davranışlarını sürdüren Şube Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin (Başkan ve üyeleri birlikte ya da ayrı ayrı) hakkında soruşturma kararı vermek. Gerektiğinde bu işlemlerle ilgili yönetmelikler hazırlamak.

9) Yasaların öngördüğü koşullara uyarak yurt içinde ve yurt dışında başka kuruluşlarla işbirliği yapmak, şube açılmasını önermek, şubelerin kapatılması ve kaldırılması konusunda Genel Merkez Genel Kuruluna öneri götürmek;

10) Genel Merkez yayın organlarının çıkartılmasına karar vermek,

11)Yasaların öngördüğü yönteme ve Genel Kurul kararlarına uyarak Dernek adına taşınmaz mal edinmek ve karar verilenleri elden çıkarmak, kullanımını belirlemek, Derneğin mallarını, demirbaş eşyalarını korumak, çalışanlara verilecek ücretleri belirlemek, Tüzüğün başka organlara vermediği işleri gerçekleştirmek ve gerekli çalışmaları yapmak.

12) Dernek adına her türlü borçlandırıcı tasarruf yetkisi Genel Yönetim Kuruluna’ na aittir. Şube Yönetim Kurulu bu yetkiyi, ancak Genel Yönetim Kurulunun onayını alarak kullanabilir. Aksi takdirde Şubenin yapacağı işlemle ilgili şube olarak Yönetim Kurulu Üyeleri, yasalar çerçevesinde kişisel olarak sorumludurlar.

13) Genel Yönetim Kurulu, yurt içinde uygun gördüğü yerlerde Temsilcilikler açabilir.

14)Yasalara uygun biçimde Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeleri uygulayarak dernek çalışmalarını yürütmek.

15) Tüzüğün koyduğu ilkeler doğrultusunda derneğin yönetimini sağlar. Yazışma ve hesap işlemleriyle tüm çalışmalar Genel Başkanın gözetim ve denetimi altında ilgili birimlerce yapılır. Genel Başkan ve Genel Yazman (sekreter)’ın geçici yokluğunda yardımcıları, Genel Sayman’ın geçici yokluğunda yerine Genel Sayman Yardımcısı görev yapar. Genel Yazman(sekreter), Genel Başkanla görüşerek toplantı gündemini hazırlar.

16) Genel Yönetim Kurulu, ayda bir toplanarak salt çoğunlukla karar alır. Yazışmalardan Genel Yazman (sekreter), hesap işlerinden Genel Sayman sorumludur. Genel Sayman, her toplantıda, gelirlerin ve yapılmış giderlerin onayını, yapılacakların olurunu alır.

17 ) Banka Hesapları Genel Yönetim Kurulu kararıyla açılır. Kararda banka adı, şubesi, hesap türü ve hesap açmaya yetkili kişiler de belirtilir. Banka işlemleri birisi Genel Sayman olmak üzere, Genel Başkanın, Genel Başkanın yokluğunda ise Genel Başkan yardımcılarından birisinin veya Genel Yazmanın (sekreter) imzası ile birlikte, çift imza ile yapılır.

18) Genel Kurul’ca yetki verilmiş şubelerin açılması için gereken yasal işlemleri yapmak, Temsilcilik açılmasına ilişkin başvuruları görüşerek değerlendirmek ve bu konuda karar vermek,

19) Genel Kurul sonuçlarını ve Genel Yönetim Kurulu görev dağılımını yasal süresi içerisinde ilgili yetkili kuruma bildirilir.

20) Derneğin defter ve kayıtlarını tutar ve tutturur. Gelir ve giderlere ilişkin tüm belgeleri düzenli olarak kayıtlara geçirtir ve korur. Dernek çalışanlarının işe alınıp işine son verilmesini gerçekleştirir.

21) Dernek yayınlarını gerçekleştirip dağıttırır, toplumsal, bilimsel, sanatsal, kültürel ve spor etkinlikleriyle öbür tüm çalışmaları yerine getirir.

22) Genel Yönetim Kurulu toplantılarını ülkenin herhangi bir yerinde yapabilirler.

23) Dernek adına şubelerden de gelen ödül ve armağan talep ve önerileri hakkında karar vermek. Ödül ve armağanların kimlere, niçin ve nasıl verileceği yönetmelikle ayrıntılı biçimde düzenlenir.

24 )Gerek Medeni Yasa ve gerekse Dernekler Yasası ile kanun tüzük ve yönetmeliklerce Genel Yönetim Kuruluna verilmiş tüm görev ve yetkileri kullanır.

GENEL DENETLEME KURULU

MADDE 19.

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Genel kurulu izleyen üç gün içinde en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak başkanını, başkan yardımcısını ve yazmanını seçer. Kurul, başkanın hazırladığı gündemi görüşmek üzere başkanı tarafından en az iki ayda bir ve gerektiği zaman toplantıya çağrılır. Salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır. Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği bildirilen çalışma konuları doğrultusunda ve Genel Merkezin akçalı işlerini denetleyerek yılda iki kez Genel Yönetim Kurulu’na gözlem raporu verir. Genel Kurula sunulacak raporu, GYK ve şubeler aracılığıyla katılacak üyelere iletir.

Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda istenilen şubenin tüm uygulama, işlem kayıt ve hesaplarını da denetler.

Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi veya Genel Merkez’e, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

GENEL DİSİPLİN KURULU

MADDE 20. Genel Disiplin Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca seçilen 7(yedi) asıl, 7(yedi) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’un bitiminden başlayarak üç gün içinde en yaşlı üyenin Başkanlığında toplanıp Başkan’ını, Başkan Yardımcısı’nı ve Yazmanını seçer.

Genel Merkez Yönetim Kurulunca hakkında kovuşturma açılan üye hakkında gerekli soruşturma, ifade alma, tanık dinleme, kanıtları inceleme işlemleri Genel Disiplin Kurulunca yapılır. İlgili üyenin yazılı savurmasının alınması şarttır. Genel Disiplin Kurulu soruşturma sonucunda disiplin cezası ya da üyelikten çıkarma şeklinde ki görüş ve kanaatini de gerekçeleri ile birlikte belirterek dosyayı Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

Kurul, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanıp katılan üyelerin çoğunluğuyla karar alır. Üyeliklerde boşalma durumunda sıradaki yedek üye üç gün içinde göreve çağrılır. Genel Kurul’a götürülen itirazlarda, itiraz edenden sonra, Disiplin Kurulu adına son konuşma yapılır.

Genel Disiplin Kurulu, Gerekli gördüğünde olay yerinde incelemeler yaparak tanık anlatımlarına başvurabilir. Genel Başkanlık, Genel Disiplin Kurulu’nun çalışmaları için gerekli olanakları sağlar ve yazışmalarının yerine ulaşmasına öncelik verir.

Disiplin yaptırımlarının türü, hangi eylem için hangi yaptırımın nasıl uygulanacağı, soruşturma ve savunma konuları ayrıntılı olarak yönetmelikle düzenlenir.


 

Ana Sayfa | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar | Uğur Mumcu 24 Ocak 1993
CH