Ana Sayfa > Tüzük Bölün II

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İKİNCİ BÖLÜM

 
ÜYELİK
 
MADDE 7
 
7.1 Derneğin “Kuruluş Nedeni”ni, amaç ve ilkelerini benimseyerek, Tüzük doğrultusunda çalışmayı ve yükümlülükleri kabul eden, Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşulları taşıyan, 18 yaşını bitirmiş olan her yurttaş Derneğe üye olmak için başvurabilir.
 
7.2 Üyelik başvurusu “Üyelik Başvuru Formu” ile ev ya da iş adresine en yakın şube aracılığı ile Genel Merkeze gönderilir. İnternet üzerinden imzalı olmak koşuluyla üyelik başvurusu yapılabilir, bu yolla yapılan başvurular da ilgili şubeye yönlendirilir. Üyelik başvuru formunun şekil ve koşullarıyla internet üzerinden başvurunun usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
 
7.3 Şubeler Genel Kurul kararı aldıktan sonra kurul sonuçlanıncaya kadar üyelik başvurusu kabul edemezler.
 
7.4 Genel Yönetim Kurulu başvuruyu Genel Merkeze geldiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde değerlendirir. Karar derhal üyeye ve ilgili şubeye iletilir.
Üyelik hak ve yükümlülükleri, Genel Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabul karar tarihinde başlar. 
7.5 Üyeliğine karar verilenlere Genel Merkez tarafından üyelik numarası ve dernek kimlik belgesi verilir.
 
7.6 Yukarıda yazılı olmayan durumlar ve usuller mevzuata aykırı olmayacak şekilde düzenlenen yönetmelik ile belirlenir.
 
 
ÜYELİKTE İSTİSNALAR
 
MADDE 8
 
Üyelikleri devam ettiği ve şube genel kurullarınca delege seçildikleri sürece, Derneğin Kurucuları ve önceki Genel Başkanlar; Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılabilir, oy kullanabilir, aday olabilirler.
 
 
ÜYELİĞE ENGEL HALLER
 
MADDE 9
 
Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde üyeliğe kabul istemi reddolunur.
 
9.1Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Anayasa ve özel kanunlarda yüz kızartıcı suç olarak kabul edilen suçlarla birlikte Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak, 
 
9.2 Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
 
9.3 Dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayan örgütlere üye olmak,
 
9.4 Dernek amaç ve ilkelerine uygun görülmemek,
 
9.5 Birinci fıkrada yazılı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da üyeliğe kabul edilmezler.
 
 
ÜYELİK ÖDENTİLERİ
 
MADDE 10
 
10.1 Giriş ve üyelik ödentisi Genel Kurul tarafından belirlenir. Üyelik ödentisi yıllık 48TL dir. Yeni üye olanlardan giriş ödentisi olarak 10 TL. alınır.
 
10.2 Üyelerin ödentileriyle ilgili takip görevi Şubelerce yapılır. Üyelik ödentisi en geç her yılın 31 Aralık tarihine kadar ilgili şubeye ödenir.
 
10.3 Şubelerce; Yıllık üye ödentilerinin ¼ ü en geç bir sonraki yılın şubat ayı sonuna kadar Genel Merkez hesabına aktarılır.
 
10.4 Yeniden düzenlenen üyelik ödentileri, takip eden takvim yılı başından itibaren uygulanır.
 
 
ÜYELİĞİN DÜŞMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
 
MADDE 11
 
11.1 Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin ya da tüzüğün 9.
maddesinde yazılı hallerden biri kapsamına girenlerin dernek üyeliği Genel Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.
 
11.2 Yıllık ödenti yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen üyenin üyeliği, Genel Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür. Bu durumdaki üyelerin listesi, şube tarafından, ödenti yılını takip eden yılın Ocak ayının sonuna kadar Genel Merkeze bildirilmek zorundadır. 
 
Bu fıkra uyarınca üyeliği düşürülen üye, iki yıl içinde, geçmiş ödenti borcunun tamamını, defaten ödemesi koşuluyla üyeliğe yeniden kabul edilmesini bir defaya mahsus olmak üzere talep edebilir.
 
11.3 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir. İstifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. İlgili şubeye bilgi verilir.
 
11.4 Dernek Tüzüğündeki "Kuruluş Nedeni"ne, “Amaç” maddesine, “Amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalar” doğrultusunda Dernek Genel Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara kasıtlı ve sürekli olarak aykırı davrananlar, üyelikle bağdaşmayan eylemleri saptananlar, Türk Devrimi ve Atatürk İlkelerine karşı davranışlarda bulunanlar ve bu davranışlar içinde yer alanlar üyelikten kesin olarak çıkarılırlar.
 
Ayrıca Tüzüğün ilgili disiplin hükümlerinde yer alan fiilleri gerçekleştirenler Disiplin hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.
 
Bu fıkra kapsamında üyelikten kesin çıkartılanlar derneğin hiç bir şubesine tekrar üyelik başvurusunda bulunamazlar.
 
11.5 Üyeler hakkında çıkarmaya dair disiplin cezaları;(işbu maddenin ilk fıkrasındaki durum hariç) Genel Yönetim Kurulu’nun, ya doğrudan doğruya ya da üyenin bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, alacağı sevk kararı ile Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir. Çıkarma cezası alan üyelerin Genel Kurul’a itiraz hakları mevcuttur. 
 
11.6 Disiplin Kurulu’nun teklifi üzerine Yönetim kurulunun vermiş olduğu  üyelikten çıkarma kararlarına karşı yapılacak itiraz ilk olağan Genel Kurul Gündemi’ne alınır. Genel Kurulun bu hususta vereceği karar kesindir.
 
11.7 Üyelikten çıkarılma kararları kesinleştikten sonra Genel Merkezce tüm Şubelere duyurulur. 
 
11.8 Düşme, ilişik kesme, çıkma ve çıkarılma kararları üye kayıt defterine işlenir.
 
 
ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ 
 
MADDE 12
 
 12.1 Üyeler, yüklendikleri görevleri, Atatürkçü Düşünceye uygun ve yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek, Atatürkçü Düşüncenin ve yaşam biçiminin gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak, Derneğin Tüzük, Yönetmelik ve yönergeleri ile Genel Yönetim Kurulunca alınan kararlara uymakla yükümlüdürler.
 
12.2 Üyeler, eşit haklara sahip olup her üyenin bir oy hakkı vardır.
 
Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
 
12.3 Üyelerin, Genel Yönetim Kurulunca kurulmasına karar verilen kurullarda görev alma, bu kurulların şubelerdeki temsilciliklerini yapmak hak ve yükümlülüğü vardır.
 
12.4 Üyelerin derneğe bildirdikleri adres, telefon ve e-posta adreslerini güncel tutma yükümlülükleri olup bu adreslere yapılan tebligatlar resmi tebligat sayılır.
 
 

 
GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar | Uğur Mumcu 24 Ocak 1993
CH