Ana Sayfa > Tüzük Bölüm VI

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ALTINCI BÖLÜM

KURULLAR
 
KURULUŞ

 
MADDE 73
 
73.1 Dernek Genel Merkezinde aşağıda yazılı kurulların kurulması zorunludur. 
 • Örgütlenme Kurulu
 • Bilim Kurulu
 • Danışma Kurulu
 • Eğitim Kurulu
 • Yayın Kurulu
 • Gençlik Kurulu
              -          
73.2 Dernek Genel Yönetim Kurulu kararıyla Genel Merkez bünyesinde aşağıdaki kurul, kol ve komisyonlar kurulabilir.
 • Hukuk ve Siyaset Kurulu
 • Kültür ve Sanat Kurulu
 • Basın ve halk ile ilişkiler kurulu
 • Ekonomik ve sosyal sorunları araştırma kurulu
 • Kurumlar arası ilişkiler kurulu
 • Engelliler Kurulu
 • Çevre Kurulu
 • Yönetim Kurulu tarafından kurulması gerekli görülen diğer kurul, kol ve komisyonlar
 
Kurulların amaçları, çalışma alanları, kuruluş usulleri Dernek Yönetim Kurulu tarafından çıkartılan yönetmelik veya yönergeler ile belirlenir.
 
 
ÖRGÜTLENME KURULU
 
MADDE 74

 
 1. Derneğimizin yurt genelinde yaygınlaştırılması ve mevcut örgüt yapımız içerisinde ülke genelinde eşgüdümün sağlanması, eylem ve etkinlik birlikteliğinin gerçekleştirilmesi için şube başkanları, bilim insanları, GYK üyeleri ve üyelerden oluşturulur.
 
 1. Örgütlenme Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.
 
 
BİLİM KURULU
 
MADDE 75

 
 1. Tüm çalışma olanakları Genel Merkezce sağlanmak üzere, değişik bilim alanlarında çalışmaları ve yapıtlarıyla tanınmış, birikimleriyle Atatürk ve Atatürkçülük konularında Derneğin amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkıları olacak kişiler ile konusunda uzmanlaşmış, başarılı çalışmalar yapmış kişilerden Genel Başkan tarafından önerilecek isimler arasından seçilecek 10 (on) üyeden oluşur. 
 
 1. Bilim Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.
 
 
DANIŞMA KURULU
 
MADDE 76

 
 1. Bilim, Sanat, Siyaset, Hukuk ve diğer alanlarda çalışmaları ve yapıtlarıyla tanınmış, birikimleriyle Atatürk ve Atatürkçülük konularında Dernek çalışmalarına katkıları olacaklar ile yönetici olarak yaptığı çalışmalarla başarılı olmuş Şube başkanları arasından Genel Başkan tarafından önerilecek 10 (on) üyeden oluşur. 
 
 1. Derneğin amacı doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve ilgili etkinliklerin belirlenip yönlendirilmesinde Dernek Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’ın isteği üzerine ya da kendiliğinden görüş bildirir. 
 
 1. Kurul, oluşmasını izleyen bir hafta içinde Genel Merkezde toplanarak Başkanını, en az iki Başkan yardımcısını ve yazmanını seçer.
 
 1. Danışma Kurulu, Derneğin kuruluş nedenlerini ve amaçlarını gözönünde bulundurarak bu konulardaki çalışmalara katkı sağlar, destek olur ve önerileriyle Derneğin etkinliğini artırır. 
 
 1. Kurul üyeleri Genel Kurul’a katılıp görüş açıklayabilir, ancak oy kullanamazlar. 
 
 1. Çalışmalarına, Genel Merkez her tür olanağı sağlar, önerileri Dernek Yönetim Kurulu tarafından görüşülür. 
 
 1. Danışma Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.
 
 
EĞİTİM KURULU
 
MADDE 77

 
 1. Kuruluş bildirgemiz ve amaçlarımız doğrultusunda üyelerimizi eğitmek, yurttaşlarımıza Atatürk Devrimleri’ni doğru bilgilerle vermek, genç üyelerimizin bu konudaki bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere konusunda uzman eğitimcilerden, örgüt bilgisine sahip deneyimli ve birikimli üyelerden oluşur.
 
 1. Eğitim Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.
 
 
YAYIN KURULU 
 
MADDE 78

 
 1. Atatürkçü Düşünce Sistemi’ne, Kurtuluş Savaşı ve devamında Cumhuriyetin kazanımlarına, Atatürk Devrim ve İlkeleri’ne sahip çıkacak, ülke bütünlüğü ve ulusal birliği sağlayacak eserlerin, belgelerin ve görsel sunuların hazırlanıp yayınlanması için bu işlerle ilgili uzman kişilerden oluşur.
 
 1. Yayın Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri yönerge ile düzenlenir.
 
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM

 

GENEL KURALLAR

 
DERNEĞİN GELİRLERİ
 
MADDE 79
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
 
79.1 Üyelerden alınacak giriş ödentisiyle yıllık ödenti,
 
79.2 Yayınlarla tüm etkinliklerden sağlanacak gelirler,
 
79.3 Mal varlıklarından elde edilen gelirler.
 
79.4 Yürürlükteki mevzuata uygun olarak alınacak ve toplanacak bağışlar ve gelirler,
 
79.5 Devletten, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinden alınacak yardımlar.
 
79.6 Gereksinim dışı kalan taşınır ve taşınmazların satılmasıyla sağlanacak kaynaklar.
 
79.7 Atatürkçü Düşünceye bağlı, bu doğrultuda çalışan yurt dışı kişilerden mal ya da para yardımları ve bağışlar. Yurt dışından alınan yardımlar yasal süre içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve Dernekler Yasası’nın 21. maddesine uygun davranılır.
 
79.8 Kaynağı belli olmayan yardımlar kabul edilemez. Bağış yapan kişi ve kurumların gerçek kimlik bilgileri dikkate alınır. Şubelere gelen yurt dışı kaynaklı mal ya da para yardımları, Genel Yönetim Kurulu’nun onayı ile kabul edilebilir.
 
 
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
 
MADDE 80
 
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul'dan aldığı yetkiyle Genel Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Ayrıca bu borçlanma Derneğin bir önceki bilanço yılındaki net aktif toplamının yarısından fazla olamaz.
 
 
DEFTER VE KAYITLAR
 
MADDE 81
 
Genel Merkez ve Şubelerde;
 1. Üye Kayıt Defteri
 2. Evrak Kayıt Defteri
 3. Karar Defteri
 4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
 5. Demirbaş Kayıt Defteri tutulması zorunludur
 6. Bilanço usulüne göre ilgili yasal defterler ve kayıtlar tutulur. Derneğin ticari işletme açması durumunda bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Yasası kurallarına göre defter tutulur. Yıl sonunda derneğin etkinliklerini, gelir ve giderlerini gösteren bir bildirim mülki idare amirliğine Nisan ayının sonuna dek verilir.
 
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
 
MADDE 82
 
Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.
 
 
DERNEĞİN FESHİ VE MAL BIRAKIMI
 
MADDE 83
 
Derneğin feshine ve mallarının nereye bırakılacağına Genel Kurul’a katılanların üçte ikisinin oyuyla karar verilir. 
 
 
TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ
 
MADDE 84
 
Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Anayasa, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
KURUCULAR
 
MADDE 85
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları üye numarası sırasıyla aşağıda ad ve soyadları belirtilen kişilerdir : 
 1. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
 2. Prof. Dr. Nusret FİŞEK
 3. Prof. Dr. Hüsnü GÖKSEL
 4. Prof. Dr. M. Ragıp SARICA
 5. M. Rauf INAN
 6. Prof. Dr. Lütfü DURAN
 7. Prof. Dr. Muzaffer Baki AKSOY
 8. Celil GÜRKAN
 9. Prof. Dr. Cahit TALAS
 10. Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU
 11. Prof. Dr. Hicri FİŞEK
 12. Kâzım YENİCE
 13. Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK
 14. Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR
 15. İhsan TOPALOĞLU
 16. Sami N. ÖZERDİM
 17. Bedri KORAMAN
 18. Prof. Dr. Muammer AKSOY
 19. Prof. Dr. Nejat KAYMAZ
 20. Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ
 21. Doç. Dr .Anıl ÇEÇEN
 22. Lerzan AKYOLLU
 23. Gürbüz D. TÜFEKÇİ
 24. Hayri BALTA
 25. Mustafa COŞTUROĞLU
 26. Jale Candan GÜNAY
 27. Dr. Ziya TİNEL
 28. Rüştü ÖZAL
 29. Doç. Dr. Fazıl SAĞLAM
 30. Nermin ÖZTUŞ
 31. Sabiha ERİŞ
 32. Süheylâ KAYMAZ
 33. Mualla GÖKHAN
 34. Dr . A. Cengiz BÜKER
 35. Prof. Dr . Özer OZANKAYA
 36. M. Suphi GÜRSOYTRAK
 37. Ârif ÇAVDAR
 38. Sacit SOMEL
 39. Prof. Dr. S. Çetin ÖZOĞLU
 40. Ayyuk ERENBERK
 41. Demirhan TUNCAY
 42. Hüseyin EMRE
 43. Selahattin CANBAY
 44. Arslan KAYA
 45. Fahrettin TELSEREN
 46. Hayri OSMANOĞLU
 47. Hüseyin Avni GÜLER
 48. N. İlter ERTUğRUL
 49. Mehmet ALDAN
 50. Süreyya ŞEHİDOĞLU
Derneğin Onur Kurucuları ise şunladır: Prof. Dr. Fehmi YAVUZ, Prof. Dr. Bahri SAVCI, Prof. Dr.
Münci KAPANİ
 
KURUCU BAŞKAN VE ONURSAL BAŞKAN
 
MADDE 86
 
Çalışmaları ve çabalarıyla ödünsüz, örnek Atatürkçülerden, Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türkiye aydınlanmasının bilim savaşçılarından Prof. Dr. Muammer AKSOY Derneğin Kurucu Başkanı;
Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Millet Meclisi’nin kuruluşundan beri, çeşitli yer ve görevlerde, kimi kez de sıradan bir yurttaş olarak, tüm eylem ve yapıtlarıyla Türk Devrimi ve Atatürk İlkelerinin her dönemde inançlı savunucusu olan ve yaşamı boyunca Atatürkçü düşünceden ödün vermeksizin tüm bilgi ve yeteneğini bir an bile vazgeçmeden Atatürk’ün amaçladığı Türkiye’nin gerçekleşmesine yönelten Ord. Prof.
Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU da Derneğin Onursal Başkanıdır.
 
 
 
YÜRÜTME
 
MADDE 87
 
Bu tüzük hükümleri Genel Başkanlık, Genel Yönetim Kurulu ve Şube Başkanlıkları tarafından yürütülür.
 
YÜRÜRLÜK
 
MADDE 88
 
Bu tüzük Genel Kurulun 02.12.2018 tarihli kararı, Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ nün 09.04.2019 tarih, 74071012-477.01.02-E.24496 onay yazısı ile yürürlüğe girmiştir.
 
 
GEÇİCİ MADDELER
 
GEÇİCİ MADDE 1
 
Dernek tarafından çıkartılmış olan yönetmelik, yönerge ve diğer düzenlemeler iki ay içerisinde tüzüğe uygun duruma getirilir. 
 
GEÇİCİ MADDE 2
 
Bu Tüzüğün kabulünden önce seçilen kurulların görev süreleri seçildikleri tarihten itibaren 2 yıldır. 
 
NOTLAR  :
 1. Derneğin kuruluşu, ilk Tüzüğü'nün onandığının, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın 30.11.1989 günlü, 06-35-170/320663 sayılı yazılı bildirimiyle gerçekleşmiştir. 
 2. Tüzük değişikliği ilk kez 06.03.1999 günlü olağanüstü Genel Kurul’da yapılmıştır. 
 3. Tüzük değişikliği ikinci kez 11.06.2000 olağan 6. Genel Kurulda yapılmış olup, İçişleri
Bakanlığının 28.07.2000 günlü Onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 08.08.2000 günlü,
B.05.1.EGM.4.06.00.12.02.D(2)06.35.170/2000-14028 sayılı yazıları ile bildirilmiştir. 
 1. Tüzük değişikliği üçüncü kez 02.06.2002 olağan 7. Genel Kurulda yapılmış olup, İçişleri
Bakanlığı’nın 28.08.2002 günlü onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 28.08.2002 günlü,
B.05.1.EGM.4.06.00.12.04.D.(2).06.-035-170/11182-1369 sayılı yazıları ile bildirilmiştir. 
 1. Tüzük değişikliği dördüncü kez 21.03.2004 olağanüstü Genel Kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliğinin İl Hukuk İşleri Müdürlüğünün 05.05.2004 gün ve 90/800 sayılı onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 06.05.2004 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.04.D.(2).06.-035-170/04-15545 sayılı yazıları ile bildirilmiştir. 
 2. Tüzük değişikliği beşinci kez 12-13.06.2004 olağan 8. Genel Kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliğinin İl Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02.08.2004 gün ve B054VLK4060100. 06.035.170/1897-2032 sayılı onayı ile bildirilmiştir. 
 3. Tüzük değişikliği altıncı kez 13.11.2005 olağanüstü genel kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün Kasım 2006 tarih ve B.05.04VLK.4.06.08.00 06-35-170/06-19381-2998 sayılı onayı ile bildirilmiştir.
 4. Tüzük Değişikliği 7. Kez 07.02.2010 tarihindeki Olağanüstü Genel Kuruluda yapılmış olup,
    Ankara          Valiliği          İl         Dernekler        Müdürlüğünün       27.04.2011          gün          ve
B.05.04.VLK.4.06.08.00/477.01.02.02/10181-2378 sayılı onayı ile bildirilmiştir.
 1. Tüzük değişikliği 8. Kez 02.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulda yapılmış olup; Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 09.04.2019 tarih ve 74071012477.01.02-E.24496 sayılı onayı ile bildirilmiştir.  
 
GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar | Uğur Mumcu 24 Ocak 1993
CH