Ana Sayfa > Tüzük Bölüm VI

Tüzüğümüz

BÖLÜM VI

SON KURALLAR

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ve BOŞLUKLARI

MADDE 25.

Dernek Tüzüğü, Genel Merkez Genel Kurulu’na katılanların üçte ikisinin olumlu oyuyla değiştirilir. Değişiklik, kabulden sonra yürürlüğe girer. Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda yürürlükte olan Dernekler Yasası ile Medeni Yasa’nın ilgili kuralları uygulanır.

DERNEŞİN FESHİ VE MAL BIRAKIMI

MADDE 26. Derneğin feshine Genel Kurul’a katılanların üçteikisinin oyuyla karar verilir. Bu durumda malların nereye bırakılacağı da fesih kararında belli edilir.Böyle bir karar alınmışsa Derneğin mal varlığı, amaç yönünden en yakın olan kuruluşa bırakılır.

KURUCULAR

MADDE 27. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları üye numarası sırasıyla aşağıda ad ve soyadları belirtilen kişilerdir :

1. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOğLU

2. Prof. Dr. Nusret FİŞEK

3. Prof. Dr. Hüsnü GÖKSEL

4. Prof. Dr. M. Ragıp SARICA

5. M. Rauf INAN

6. Prof. Dr. Lütfü DURAN

7. Prof. Dr. Muzaffer Baki AKSOY

8. Celil GÜRKAN

9. Prof. Dr. Cahit TALAS

10. Ahmet Hamdi BOYACIOğLU

11. Prof. Dr. Hicri FİŞEK

12. Kâzım YENİCE

13. Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK

14. Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR

15. İhsan TOPALOğLU

16. Sami N. ÖZERDİM

17. Bedri KORAMAN

18. Prof. Dr. Muammer AKSOY

19. Prof. Dr. Nejat KAYMAZ

20. Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ

21. Doç. Dr .Anıl ÇEÇEN

22. Lerzan AKYOLLU

23. Gürbüz D. TÜFEKÇİ

24. Hayri BALTA

25. Mustafa COŞTUROğLU

26. Jale Candan GÜNAY

27. Dr. Ziya TİNEL

28. Rüştü ÖZAL

29. Doç. Dr. Fazıl SAğLAM

30. Nermin ÖZTUŞ

31. Sabiha ERİŞ

32. Süheylâ KAYMAZ

33. Mualla GÖKHAN

34. Dr . A. Cengiz BÜKER

35. Prof. Dr . Özer OZANKAYA

36. M. Suphi GÜRSOYTRAK

37. Ârif ÇAVDAR

38. Sacit SOMEL

39. Prof. Dr. S. Çetin ÖZOğLU

40. Ayyuk ERENBERK

41. Demirhan TUNCAY

42. Hüseyin EMRE

43. Selahattin CANBAY

44. Arslan KAYA

45. Fahrettin TELSEREN

46. Hayri OSMANOğLU

47. Hüseyin Avni GÜLER

48. N. İlter ERTUğRUL

49. Mehmet ALDAN

50. Süreyya ŞEHİDOğLU

Derneğin Onur Kurucuları ise şunladır:
Prof. Dr. Fehmi YAVUZ, Prof. Dr. Bahri SAVCI, Prof. Dr. Münci KAPANİ

KURUCU BAŞKAN VE ONURSAL BAŞKAN

MADDE 28. Çalışmaları ve çabalarıyla ödünsüz, örnek Atatürkçülerden, Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türkiye aydınlanmasının bilim savaşçılarından Prof. Dr. Muammer AKSOY Derneğin Kurucu Başkanı; Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Millet Meclisi’nin kuruluşundan beri, çeşitli yer ve görevlerde, kimi kez de sıradan bir yurttaş olarak, tüm eylem ve yapıtlarıyla Türk Devrimi ve Atatürk İlkelerinin her dönemde inançlı savunucusu olan ve yaşamı boyunca Atatürkçü düşünceden ödün vermeksizin tüm bilgi ve yeteneğini bir an bile vazgeçmeden Atatürk’ün amaçladığı Türkiye’nin gerçekleşmesine yönelten Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU da Derneğin Onursal Başkanıdır.

GEÇİCİ MADDE

Madde 1.

Derneğin ilgili kurullarınca çıkarılmış olan yönetmelik ve düzenlemeler iki ay içinde yeni tüzüğe uygun duruma getirilir.

NOT :

1.Derneğin kuruluşu, ilk Tüzüğü’nün onandığının, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın 30.11.1989 günlü, 06-35-170/320663 sayılı yazılı bildirimiyle gerçekleşmiştir.

2.Tüzük değişikliği ilk kez 06.03.1999 günlü olağanüstü Genel Kurul’da yapılmıştır.

3.Tüzük değişikliği ikinci kez 11.06.2000 olağan 6. Genel Kurulda yapılmış olup, İçişleri Bakanlığının 28.07.2000 günlü Onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 08.08.2000 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.02.D(2)06.35.170/2000-14028 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

4.Tüzük değişikliği üçüncü kez 02.06.2002 olağan 7. Genel Kurulda yapılmış olup, İçişleri Bakanlığı’nın 28.08.2002 günlü onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 28.08.2002 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.04.D.(2).06.-035-170/11182-1369 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

5.Tüzük değişikliği dördüncü kez 21.03.2004 olağanüstü Genel Kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliğinin İl Hukuk İşleri Müdürlüğünün 05.05.2004 gün ve 90/800 sayılı onayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 06.05.2004 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.04.D.(2).06.-035-170/04-15545 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

6.Tüzük değişikliği beşinci kez 12-13.06.2004 olağan 8. Genel Kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliğinin İl Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02.08.2004 gün ve B054VLK4060100. 06.035.170/1897-2032 sayılı onayı ile bildirilmiştir.

7.Tüzük değişikliği altıncı kez 13.11.2005 olağanüstü genel kurulda yapılmış olup, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün Kasım 2006 tarih ve B.05.04VLK.4.06.08.00 06-35-170/06-19381-2998 sayılı onayı ile bildirilmiştir.

8.Tüzük Değişikliği 7. Kez 07.02.2010 tarihindeki Olağanüstü Genel Kuruluda yapılmış olup, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 27.04.2011 gün ve B.05.04.VLK.4.06.08.00/477.01.02.02/10181-2378 sayılı onayı ile bildirilmiştir.

Ana Sayfa | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar | Uğur Mumcu 24 Ocak 1993
CH