Ana Sayfa > Tüzük Bölüm V

Tüzüğümüz

BÖLÜM V

GENEL KURALLAR

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 23

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üyelerden alınacak giriş ödentisiyle yıllık ödenti,

b) Yayınlarla tüm etkinliklerden sağlanacak gelirler,

c) Mal varlıklarından elde edilen gelirler.

d) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak alınacak ve toplanacak bağışlar ve gelirler,

e) Devletten, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinden alınacak yardımlar.

f) Gereksinim dışı kalan taşınır ve taşınmazların satılmasıyla sağlanacak kaynaklar.

g) Atatürkçü düşünceye bağlı, bu doğrultuda çalışan yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan mal ya da para yardımları ve bağışlar.

Yurt dışından alınan yardımlar yasal süre içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve Dernekler Yasası’nın 21. maddesine uygun davranılır.

Kaynağı belli olmayan yardımlar kabul edilemez. Bağış yapan kişi ve kurumların gerçek kimlik bilgileri dikkate alınır. Şubelere gelen yurt dışı kaynaklı mal ya da para yardımları, MYK’nın onayı ile kabul edilebilir.

DEFTER ve KAYITLAR

MADDE 24

Defter tutma yöntemleri:

Dernekte, işletme hesabı ilkesine göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda, izleyen hesap döneminden başlayarak bilanço temeline göre defter tutulur. Bilanço temeline geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarda belirtilen sınırın altına düşülürse, izleyen yıldan başlayarak işletme hesabına dönülebilir. Yukarda belirtilen sınıra bağlı kalmaksızın GYK (Şubelerde Yönetim Kurulu) kararı ile bilanço temeline göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Yasası kurallarına göre defter tutulur. Bilanço temelinde işletme hesabına dönülmesi durumunda, kapanış bilançosundaki değerler işletme defterine yansıtılır ve işletme defterinde izlenemeyen ve yıl içinde hareket gören varlıklar ve kaynaklar ayrıca bir defterde izlenir. Yıl sonunda derneğin etkinliklerini, gelir ve giderlerini gösteren bir bildirim mülki idare amirliğine Nisan ayının sonuna dek verilir.

Ana Sayfa | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar | Uğur Mumcu 24 Ocak 1993
CH