Ana Sayfa > Tüzük Bölüm I

Tüzüğümüz

BÖLÜM I

DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, AMACI VE ÜYELİK

DERNEĞİN ADI

MADDE 1. Atatürk ve Atatürkçülük konusunda ilerici bir anlayışla bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ (ADD) adlı bir dernek kurulmuştur.

TANIMLAR:

Bu Tüzükte geçen;

Dernek : Atatürkçü Düşünce Derneğini,

Genel Kurul : Derneğin en üst karar organını;

Şube: Genel Kurul kararıyla kurulan bünyesinde organları bulunan ve Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren tüzel kişiliği bulunmayan alt birimi,

Genel Merkez : Yurt çapında yürütülen dernek çalışmalarının yönetildiği Ankara’daki yönetim yerini,

Genel Yönetim Kurulu: Genel Kurulca seçilen, derneğin çalışmalarını yönetip yönlendiren kurulu;

Genel Başkan: Genel Yönetim Kurulu içinden, Genel Yönetim Kurulunca seçilen Genel Yönetim Kurulu Başkanını,

Genel Başkan Yardımcısı: Genel Başkanın yapacağı görev dağılımına göre sorumlu, Genel Başkanın yokluğunda derneği temsil eden Genel Yönetim Kurulu üyesini,

Genel Sekreter/Yazman: Genel Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda derneğin tüm işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu Genel Yönetim Kurulu üyesini,

Genel Sayman: Derneğin gelir ve giderlerinden sorumlu Genel Yönetim Kurulu üyesini,

Genel Denetim Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen, Genel Yönetim Kurulunun ve gerektiğinde şubelerin her türlü denetimini yapmakla görevli kurulu,

Genel Disiplin Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen disiplin soruşturması yapmakla görevli kurulu,

Bilim Danışma Kurulu: Derneğin Kurucu üyeleri, önceki Genel Başkanlar ve GYK tarafından seçilecek yirmi kişiden oluşan kurulu,

Şube Kongresi: Şubenin en üst karar organını,

Şube Yönetim Kurulu: Şube Kongresi tarafından seçilen şubenin çalışmalarını yönetip yönlendiren kurulu,

Şube Başkanı: Şube Yönetim Kurulu içinden Şube Yönetim Kurulunca seçilen Şube Yönetim Kurulu Başkanını,

Şube Sekreteri/Yazmanı: Şubenin tüm yazışma ve işlerinden sorumlu Şube Yönetim Kurulu üyesini,

Şube Saymanı: Şubenin gelir ve giderlerinden sorumlu Şube Yönetim Kurulu üyesini;

Genel Kurul Delegesi: Şube Kongresince seçilen Genel Kurulda oy hakkına sahip üyeyi tanımlar.

Şube Denetim Kurulu: Şube Kongresi tarafından seçilen, şubenin denetimini yapmakla görevli kurulu,

Şube Disiplin Kurulu: Şube kongresi tarafından seçilen disiplin soruşturması yapmakla görevli kurulu,

GENEL MERKEZ ve ŞUBELER

MADDE 2. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

MADDE 3. Dernek Ankara’daki Genel Merkezden yönetilip yönlendirilen çalışmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür. İstem gelmesi durumlarında, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun incelemesi sonucunda, Genel Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Atatürkçü Düşüce Derneği (ADD)Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Yurt içinde ve yurt dışında, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açılabilir. Yurt dışında açılan şubeler, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu (GYK) olurunu almadan bir üst kuruluşa (federasyon ya da konfederasyona) üye olamazlar.

Genel Merkez üye alımında bulunmaz. Üye alımları, Genel Merkezin görüşü alındıktan sonra Şube Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 4. Derneğin amacı; Atatürk’ün önderi olduğu Türk Devrimi’ni ve bu Devrimin temelini oluşturan başta Altıok, Atatürk ilkelerini her alanda ilerlemeye açık ve sürekli geliştirici nitelikteki düşünce sistemini, Devrimin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara uzantılarını, Atatürk’ün düşüncelerini, davranışlarını, savaşımlarını ve yapıtlarını inceleme, araştırma konusu yapmak, bunlara karşı girişim, adım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düşün savaşımı vermektir.

Atatürk’ü, Atatürkçülüğü ve her alandaki uygulamalarını benimseyenlerin güçlerini bu bağlamda birleştirip Atatürk’ün belirlediği erekler doğrultusunda atılımları yaygınlaştırıp sürdürmek, devrim karşıtlarının ulusal yaşamı geriye çekme çabalarından toplumu korumak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermelerini gerçekleştirmektir.

Atatürk’ü, yapıtlarını ve Atatürkçü düşünceyi yıpratmak ve kötüye kullanmak amacıyla yapılan her tür kalkışmaya, söz ve eyleme gereken yanıtı vermek, olumsuzluk ve aykırılıkları gidermek, Atatürk’ün anlayışının, düşüncesinin,ilke ve atılımlarının özünü tüm anlamıyla açıklayıp değerlendirerek savunmaktır.

Hiçbir ayrım gütmeden ve gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak yurttaşları tam eşitlikle kucaklayıp ulusal dayanışmanın temeli olan toplumsal barışı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karşı çıkarak Türkiye Cumhuriyetini çağdaş sosyal hukuk devleti niteliğiyle sonsuza değin bağımsız yaşatma istencini ve bu yolla Türkiye aydınlanmasını güçlendirmektir.

AMACIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

MADDE 5.

Dernek, amaçları olarak belirlenen faaliyetlerini kamu hizmeti niteliğinde gerçekleştirir. Faaliyetleri Ulusal düzeydedir ve belli bir yöre, bölge ya da kitleye hizmetle sınırlı değildir.

Dernek, amacına ulaşmak için:

a) Türk Devrimi’ni, Atatürk’ü, Atatürkçülüğü, başta siyasal ve ekonomik, her alanda tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, Lozan Barış Antlaşması, lâik cumhuriyet, eğitim ve öğretim birliği olmak üzere Atatürk’ün devrim ve ilkelerini tanıtıp benimsetmek için bilimsel, kültürel, sanatsal ve toplumsal çalışmalara öncelik ve ağırlık verir. Yapacağı ve yaptıracağı incelemelerle Atatürk’ün söz, yazı ve eylemleriyle birlikte başkalarınca aktarılan ve değerlendirilen görüşlerini de ortaya çıkarır, sonuçlarını yayımlar.

b) Atatürkçü Düşünce konusunda gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçlarını kamuoyunun yararlanmasına sunmak üzere uzmanlar kurulu niteliğinde Atatürk Akademisiyle bu Akademiye bağlı enstitüler, araştırma merkezleri, Atatürk Belgeliği kurar.

c) Türk Devrimi’yle Atatürk ilkelerinin, Atatürk’ün görüş ve davranışlarının düşün kaynağını devrimci anlayış ve tutumla halk kitlelerine yansıtıp benimseterek, Türkiye’nin sorunlarına Atatürkçülük yönünden çözümler üretir ve O’nun düşünce kalıtını korumak için Ulusumuzdaki birikimi devinime sokar.

d) Ulusal egemenliği tam olarak gerçekleştirmek, Ulusu tam bağımsızlık ilkesi uyarınca usa, bilime ve barışseverliğe öncelik vererek Atatürk’ün amaçladığı çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için gerekli çalışmaları yapar.

e) Görüşlerini duyurmak ve benimsetmek için her tür bilimsel toplantı, sanat ve spor etkinlikleri, gösteri yürüyüşleri, yarışmalar düzenler ve düzenletir. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği gerçekleştirerek ortak etkinlikler biçiminde de sürdürebilir. Bu doğrultuda basın yayın kuruluşları (yazılı ve görsel), bilim ve eğitim kurumları ve uygun olan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak uygulamalar ve çalışmalar gerçekleştirir. Yasal yolları izleyip gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki, Kemalist kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar, benzer çalışmalarda bulunur.

f) Eğitsel, öğretisel, ekinsel, bilimsel ve tüm toplumsal çalışmalar için gerekli yönetsel olurları alarak; okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanatevi açar ya da açtırır; sanat, ekin, turizm, spor ve öbür toplumsal içerikli çalışmalar yapar ve bu konularla ilgili dil öğretimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, ulusal oyunlar ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenler, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak başarılı olanlara belgeler, yaraşır olanlara ödül ve burs verir.

g) Giderleri karşılamak amacıyla sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler, yaz okulları, kamplar, aşevleri, tesisler açıp işletebilir (Üye olmayanlarla küçük yaştakilerin spor ve sanat etkinlikleriyle eğitim ve öğretim vb. çalışmalarından yararlanmaları velilerinin oluruyla Yönetim Kurulu kararına bağlıdır).

h) Üyelerinin yararlanması için lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimi ile iş atölyeleri açabilir.

i) Derneğin amacına ulaşmasında akçalı olanakları sağlamak için Vakıf kurabilir ya da kurulmuş vakıflara katılabilir.

j) Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, gazete, dergi, yazanaklar yayımlar, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

k) Her alanda kişi ve kurum olarak yılın Atatürkçülerini belirler, belge ve ödül verir.

l) Dernek; amacı doğrultusunda çalışan öbür dernek, vakıf vb. demokratik kitle kuruluşlarıyla Kemalist çizgi temel alınarak ortak çalışma alanı (platform) oluşturur.

m) Yurtdışı şubeler aracılığıyla öbür benzer Kemalist dernek, vakıf vb. kuruluşlarla dayanışma sağlayarak uluslararası etkinliklerde bulunur. Yabancı ülkelerin yazılı düzenlemeleri dikkate alınarak açılacak bu şubeler de, tıpkı yurtiçi şubeler gibi dernek tüzüğüne uygun çalışmalar yapar ve Genel Merkez Genel Kurullarına üye sayılarına uygun delegelerle katılabilirler. Genel Merkezin yurtiçi şubeleri dikkate alarak hazırladığı genelgeler ve aldığı kararlar yurtdışı şubeler için de geçerlidir.

n) Dernek büro hizmeti, gönüllüler veya yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Ücretli alınması Genel Merkezin onayına bağlıdır.

ÜYELİK

MADDE 6.

Derneğin “Kuruluş Nedeni”ni, amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşulları taşıyan, 18 yaşını bitirmiş her yurttaş Derneğe üye olmak için ikametgahındaki bir şubeye, yoksa en yakın şubeye başvurabilir.

a)Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine alınabilmeleri, Türkiye’de oturma hakkına sahip olmasını gerektirir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

b) Üye olma süreci, son üç ayda çekilmiş üç fotoğraf ekli vatandaşlık numarasını belirten üye başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eden ve en az iki dernek üyesinin kişi hakkındaki görüşlerini içeren başvurusunun ilgili Şube Başkanlığı’na verilmesiyle başlar. Başvurular, Şube Yazmanınca incelenir varsa eksiklikler başvuru sahibi kişiye tamamlattırılır. Eksiksiz haldeki üyelik başvurusu Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

Şube Yönetim Kurulu, başvuru evrakını kendi görüşünü de ekleyerek derhal Genel Yönetim Kuruluna gönderir. Genel Yönetim Kurulu (GYK) başvuru hakkında ilk toplantısında gerekli incelemeyi yaparak olumlu yada olumsuz görüşünü bildirdikten sonra Şube Yönetim Kuruluna gönderir. Şube Yönetim Kurulu üyelik hakkında kararını başvurudan sonra en geç 30 gün içinde verir ve Genel Merkeze bildirir. Genel Yönetim Kurulunca (GYK), Şubece kabul edilen üyelik başvurusuna üye kayıt numarası verilerek ilgili şubeye gönderilir.

c.Üyeliği kabul edilmiş başvuru belgesi ilgili Şubede saklanır, şube üye kayıt defterine işlenir. Üyeler, eşit haklara sahip olup her üyenin bir oy hakkı vardır.

d.Derneğin kurucu üyeleri Başkent Ankara’da Genel Merkeze en yakın şube üyesi olarak üyeliklerini sürdürürler.

ÜYELİK ÖDENTİLERİ

MADDE 7.

a. Üyelik ödentisi aylık 2 (iki) TL’ den yıllık 24 (yirmidört) TL dir. Üyelik ödentisi her yılın başında peşin veya her ay olmak üzere ilgili şubeye ödenir. Bu miktarları artırmaya Genel Kurul yetkilidir.

b. Yeni üye olanlardan giriş ödentisi olarak 10 TL alınır. Başvurusu kabul edilen üye, giriş ödentisinin tamamını Genel Merkezin banka veya posta çeki hesabına yatırıp, alındısını ilgili şubeye teslim ettikten sonra üye aidatını da ilgili şubeye yatırır.

c. Üyelerin ödentileriyle ilgili izleme görevi Şubelerce yapılır.

d. Yıllık üye ödentilerinin üçte biri Genel Merkeze gönderilir.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 8.

a) Yıllık ödenti yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen üyenin üyeliği, 31 Aralık tarihi itibarıyla Şube Yönetim Kurulu kararıyla düşürülür ve durum Genel Merkeze bildirilerek kayıtlara geçilir. Kaydı kapatılan üye geçmişe dönük ödenti borçlarını ödemeden yeniden üye olamaz.

b) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.Üyenin istifa dilekçesi ilgili yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır. Bu durum Genel Merkeze bildirilerek üyenin kaydı silinir.

c) Üyelik için yasal koşulları yitirenlerle Dernek Tüzüğündeki “Kuruluş Nedeni” ne, amaca, amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalara ve Dernek kararlarına aykırı çalışmalarıyla üyelikle bağdaşmayan eylemleri saptananlar, Türk Devrimi ve Atatürk ilkelerine karşı davranışlara girenler, Tüzüğe aykırı tutumlarıyla Dernek üyeliğinde kalması sakıncalı görülenler, Dernek çalışmalarını aksatanlar, Derneğe, üyeleriyle organlarında çalışanlara ve görevlilere karşı söz, yazı ve eylemlerle olumsuz çabalarda bulunanlar; genel ahlâk kurallarını çiğneyenler hakkında gerekli disiplin işlemi uygulanarak Dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Çıkarılan üyenin Genel Kurula itiraz hakları vardır.

Haklarında çıkarmayı gerektiren yakınmada bulunulan üyelerle ilgili belgeler, bağlı bulunduğu Şubenin aldığı yazılı savunmalarıyla birlikte Genel Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Yazmanlığa gönderilir. GYK, soruşturma açılmasına karar verdikten sonra dosyayı Genel Disiplin Kurulu’na iletir. Genel Disiplin Kurulu’nun en geç bir ay içinde bildireceği görüş ve kanaat ile birlikte dosya karar verilmek üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna iade edilir.Genel Merkez Yönetim Kurulu gereği yapılmak üzere, üye ile ilgili raporu şube yönetim kuruluna gönderir.Karar şube yönetim kurulu tarafından verilir

GYK, soruşturma açmaya yeterli bulmadığı dosyayı Genel Disiplin Kurulu’na göndermeyerek soruşturmanın genişletilmesi için Şubesi’ne geri çevirebilir ya da Şube’nin istemini reddeder.

Düşme, ilişik kesme, çıkma ve çıkarılma üye kayıt defterine işlenir.

Üyelikten çıkarılma kararları tüm Şubelere duyurulur. Ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan üye, borcunu öderse üyelik için bir kez daha başvurabilir.

ONUR ÜYELİĞİ

MADDE 9. Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda katkıları bulunan gerçek ya da tüzel kişilere, Şube Yönetim Kurullarının ya da en az iki üyesinin önerisi üzerine Genel Yönetim Kurulu’nun 2/3 oyla alacağı kararla ya da Genel Kurul kararıyla onur üyeliği verilir. Onur üyeleri, Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılıp konuşma yapabilirler, oy kullanamaz, organlara seçilemez ve ödenti vermezler. Onur üyeliği belgesi ve kimlik kartı kendilerine ayrıca sunulur.


Ana Sayfa | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar | Uğur Mumcu 24 Ocak 1993
CH