Ana Sayfa > ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

ADD Aydın şubeleri eşgüdüm toplantısı
20 Ekim 2014
19 Ekim 2014 günü Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın ili şubeleri eşgüdüm toplantısı Nazilli’de dernek binasında yapıldı. Toplantı 12 şubeden 60 üyenin katılımıyla 11.30 da başlayıp17.00 da sona erdi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
 
19 Ekim 2014 günü Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın ili şubeleri eşgüdüm toplantısı Nazilli’de dernek binasında yapıldı. Toplantı 12 şubeden 60 üyenin katılımıyla 11.30 da başlayıp17.00 da sona erdi.
Toplantıda şube faaliyetleri, güncel konulardan jeotermal enerjinin Aydın da kullanılması, yabancılara toprak satışlarının kamuya bildirilmesi,
Bafa gölü ve Latmos tarihi alanının korunması konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Eğitimde yaşanan temel sorunlar, yargıda H S Y K seçimlerinin değerlendirilmesi, güney ve güneydoğu ayrılıkçı terör örgütünün harekete geçmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimi değerlendirildi.
         Sonuç bildirgesi okundu.
 
19.10.2014 AYDIN ŞUBELERİ EŞGÜDÜM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİDİR
 
AKP’nin “Açılım ve çözüm süreci adı altında yürüttüğü politikalar
gay­rı mil­li­dir ve ne ya­zık ki bek­le­nen tehlikeli so­nuç­la­rı­nı ver­me­ye baş­la­mış­tı­r” “Ül­ke­miz, si­ya­si ik­ti­da­rın ay­rış­tı­rı­cı, et­nik ve mez­hep­sel te­mel­li po­li­ti­ka­la­rı so­nu­cu baş­kal­dı­rı/ayak­lan­ma pro­va­la­rı­nın sah­ne­ye ko­nul­du­ğu be­lir­siz­lik, gü­ven­siz­lik, ça­tış­ma ve ka­os or­ta­mı­na sü­rük­len­miş­tir. Ör­ne­ğin Su­ri­ye top­rak­la­rın­da bu­lu­nan Ayn El Ara­p’­ta (Ko­ba­ni) sü­ren ça­tış­ma­la­rı ba­ha­ne eden bir si­ya­si par­ti­nin te­rör ör­gü­tü pa­ra­le­lin­de yap­tı­ğı çağ­rıy­la ül­ke ade­ta sa­vaş ala­nı­na çev­ril­miş­tir.
“Tüm bu ya­şa­nan­la­rın, ölüm­le­rin bi­rin­ci de­re­ce so­rum­lu­su si­ya­si ik­ti­dar ile ona des­tek ve­ren­ler­dir. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne or­tak­la­rı ile bir­lik­te kum­pas kur­mak­tan, onu iti­bar­sız­laş­tır­mak­tan çe­kin­me­yen ik­ti­da­rın şim­di si­lah­lı kuv­vet­le­re sa­rıl­ma­sı, için­de bu­lun­du­ğu ça­re­siz­lik ve ac­zin bir yan­sı­ma­sı­dır.
“A­na­lar ağ­la­ma­sı­n” şek­lin­de­ki gay­rı sa­mi­mi ve po­pi­list yak­la­şım­lar­la te­rö­re ve­ri­len ta­viz so­nu­cun­da şim­di ana­lar da­ha çok ağ­la­mak­ta, ül­ke sa­va­şa ve iç ça­tış­ma­ya sü­rük­len­mek­te­dir.”
Bütün olup bitenler, yağan bombalar, evlerinden, yurtlarından kaçan aileler, verilen demeçler, kesilen kafalar, çıkan teskereler,IŞİD’e karşı olmak gibi gösteriliyor. Koskoca Musul düşerken kılını kıpırdatmayan emperyalıst ülkeler küçücük Kobani için ayağa fırladılar. Asıl amaç ikinci İsrail’i yaratmaktır.
Ayn el Ara­p’­ta ya­şa­nan­ları ba­ha­ne ede­rek üni­ter ya­pı­ya, Cum­hu­ri­ye­t’­e, ül­ke­nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne kar­şı bir ayak­lan­ma te­şeb­bü­sü, de­mok­ra­tik pro­tes­to hak­kı­nın çok öte­si­ne ge­çen sal­dı­rı ve te­rör ey­lem­le­ri ka­bul edilemez. Etnikkal­kış­ma ve is­yan gi­ri­şi­mi­ne kar­şı ge­rek­li de­mok­ra­tik ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de ve hu­kuk­ içinde ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı ta­bi­idir ve ge­rek­li­dir.”
“Tür­ki­ye­’nin sı­nır­la­rı dı­şın­da­ki (Su­ri­ye) bu yan­gı­na ve ba­tak­lı­ğa gir­me­sin­de hiç­bir mil­li çı­ka­rı yok­tur. Tür­ki­ye­’nin yap­ma­sı ge­re­ken, yurt­ta sulh, ci­han­da sulh il­ke­si kap­sa­mın­da ön­ce iç ba­rı­şı sağ­la­mak ve ulu­sal bü­tün­lü­ğe, sı­nır­la­rın de­ğiş­mez­li­ği­ne ka­rar­lı­lık­la sa­hip çık­mak, baş­ka ül­ke­le­rin içiş­le­ri­ne ka­rış­ma­mak­tır.
Bu iktidar Türk bayraklarını haince yakan, Atatürk heykellerini yıkan, okulları tahrip eden kafalarla pazarlık masasına oturup teröristlerle barış yapma senaryoları ile Türkiye’nin çok şeyler kaybetmesine neden olmuş ve halen daha olmaktadır.
Ya­şa­nan­lar bir mil­le­tin et­nik, mez­hep­sel, si­ya­si açı­dan bö­lün­dü­ğün­de; yurt­taş­lık ye­ri­ne be­lir­ti­len kim­lik­le­rin ön pla­na çı­ka­rıl­dı­ğın­da ül­ke­nin na­sıl bir ce­hen­ne­me dö­nü­şe­bil­di­ği­ni so­mut ola­rak gös­ter­miş­tir. Şu hal­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ay­rı­lık­la­rın de­ğil, or­tak de­ğer­le­rin ön pla­na çı­ka­rıl­ma­sı­dır ki bu da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğı­dır. em­per­ya­liz­me kar­şı di­ren­me imkânı ve­ren yegâne ya­pı üni­ter-ulus dev­let­tir ve bir mil­let ola­bil­mek­tir. Her­kes Cum­hu­ri­ye­tin eşit yurt­taş­la­rı­dır.”
“Ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mız, he­pi­mi­zin var­lı­ğı­nın, gü­cü­nün, ai­di­ye­ti­mi­zin sim­ge­si, bir­li­ği­mi­zin har­cı­dır. Ona sa­hip çı­kıl­ma­lı ve say­gı­sız­lı­ğa as­la izin ve­ril­me­me­li­dir. Ay­nı şe­kil­de ulu ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ül­ke­mi­zin ve Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su ve reh­be­ri olup, Türk mil­le­ti­nin or­tak gu­rur sim­ge­si­dir. O’­nu gö­nül­le­ri­miz­den, ha­fı­za­mız­dan sil­me­ye, Cum­hu­ri­ye­t’­i yık­ma­ya, dev­le­tin mil­le­tiy­le bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü boz­ma­ya, mil­li sı­nır­la­rı­mı­zı de­ğiş­tir­me­ye kim­se­nin gü­cü yet­me­ye­cek­tir.”
Olayları önleyemeyen, daha doğrusu bahane eden hükümet, gazeteciler dahil herkesi tutuklatacak,  yeni güvenlik paketi ile polis ve savcılara geniş yetkiler veren yeni yasalar hazırlanmaktadır.
Cari açık ve enflasyon arttı. İşsiz sayısı 2 milyon 867bin kişiye yükseldi. Sığınmacılarla birlikte PKK ve IŞİD teröristlerinin bütün sağlık harcalamaları devlet tarafından karşılanıyor. Bütçe açığı büyüdü, elektrik ve doğalgaza yüzde 9 zam yapıldı. Buna karşın çalışanlara ise yüzde sıfır zam.
Savcılar değiştirilerek, dosyaların üstü kapatıldı. Yolsuzluk ve rüşvetle suçlananlar hakim karşısına çıkarılmadan kurtarıldı.25 Aralık dosyasını yürüten savcı görevden alındığı yetmezmiş gibi, savcının meslekten ihracı istendi.
Ethem Sarısülük ailesi de sanık sandelyesine oturtuldu.
Artık yeni Türkiye’de adaleti arada bulasın
Ülkemizde bütün bu olup bitenlerden sorumlu olan yöneticiler ise gayet pişkin nutuk atıp muhalefeti ve cemaati suçluyor.
Peki, ülkede bunlar olurken muhalefet partileri ne yapıyor? HDP Kürtçülük ve bölücülük merceğinden bakıp parsayı topluyor. Koşullar onlar için çok elverişli. Sesleri çıkıyor. Propagandaları yapılıyor ve Apo’yu pazarlıyorlar.
Ya CHP ile MHP?
 Onlar ne yapıyor? Taban ve örgütleri nerede?
Ülke yangın yerine dönmüşken muhalefet yapılmayacaksa ne zaman yapılacak?
“Gün Cum­hu­ri­ye­t’­in ku­ru­luş fel­se­fe­si­ne, mil­li bü­tün­lü­ğe, or­tak de­ğer­le­ri­mi­ze, de­mok­ra­tik, la­ik, üni­ter sos­yal hu­kuk dev­le­ti­ne ka­rar­lı­lık­la sa­hip çık­mak, da­ha çok hu­kuk ve de­mok­ra­si ta­lep et­me günüdür. Ulusal birliğimizi güçlendirerek başaracağız ve başarmak zorundayız.”
            
            Daha sonra katılımcılarla birlikte Atatürk anıtına gidilerek saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı söylenerek toplantı sona erdi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ Haberleri

Başlık Tarih
 
ADD Buca Olağan Genel Kurulunun 29.02.202016 Ocak 2020
ADD Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu25 Temmuz 2019
İzmir’in İşgali -Ahmet Gürel15 Mayıs 2019
ADD Genel Başkanlığına Hüseyin Emre Alştınışık Seçildi27 Şubat 2019
ADD özel Gazi Ayşe Altıntaş Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu04 Eylül 2018
ADD 15. Olağan Genel Kurulu Sonuçlandı. 30 Temmuz 2018
ADD 15. Olağan Genel Kurulu Başladı28 Temmuz 2018
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi 15. Genel Kurulu18 Temmuz 2018
2023 Türkiye’si Sempozyumu 26-27-28 Nisan 201801 Mart 2018
Kukla Devlet İçin Halk Oylamasına Hayır! ADD Gaziemir18 Eylül 2017
Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu04 Ağustos 2017
Gaziemir ve Gaziemirliye Hizmet Etmek İçin Birleştik13 Ocak 2017
23 ARALIK 2016 KUBİLAY’I ANMA PROGRAMI15 Aralık 2016
HALK BAŞKANLIK SİSTEMİNE “HAYIR” DİYEREK ANITKABİR’E YÜRÜDÜ06 Aralık 2016
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU15 Kasım 2016
ADD Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu 31 Temmuz 2016
ADD 14. Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığına Kadın Adaylar20 Haziran 2016
Atatürkçü Düşünce Derneği 14. Olağan Genel Kurulu Başladı18 Haziran 2016
ADD 14. Olağan Genel Kurulumuz 18-19 Haziran 201602 Haziran 2016
23 Nisan’ı Kutlamaktan Korkanlara Bir Sözümüz Var18 Nisan 2016
Anayasa Tuzağına Düşmeyeceğiz13 Nisan 2016
ADD İzmir Şubeleri ÇİĞLİ Eşgüdüm Toplantısı 5 Mart 201604 Mart 2016
Basın açıklaması 3 Mart 2016 Perşembe Saat: 13.0024 Şubat 2016
ADD Buca Şubesi 11. Olağan Gene Kurulu14 Şubat 2016
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 06.12.2015 Bornova04 Aralık 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 18 Ekim 2015 Yer: Buca15 Ekim 2015
ADD İzmir Şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarında01 Eylül 2015
ADD Urla Şubesi Teröre Karşı Basın Açıklaması27 Ağustos 2015
Cumhuriyete sahip çıkalım22 Ağustos 2015
ADD Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu 22 Temmuz 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 12 Nisn 201509 Nisan 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 1 Mart 2015 26 Şubat 2015
İç Güvenlik Yasa Tasarısı Basın Açıklaması18 Şubat 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Gaziemir'de Yapıldı12 Ocak 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 07 Ocak 2015
16 Yaşındaki Mehmet Emin, Türkiye'nin Çağdaş Geleceğidir!25 Aralık 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Küçük Genel Kurulu09 Aralık 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Toplantısı Sonuç Bildirgesi08 Aralık 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Toplantısı 07.12.2014 Menemen'de04 Aralık 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı 8.11.2014 Karşıyaka'da07 Kasım 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı Sonuç Bildirgesi13 Ekim 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Top. 11 Ekim saat:12 Balçova08 Ekim 2014
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun03 Ekim 2014
ADD Önceki Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak’ı saygıyla anıyoruz30 Eylül 2014
Uşakizade Köşkü Müd. Ahmet Gürel’in Ekim, Kasım etkinlikleri24 Eylül 2014
ADD Hasan Tahsin Düşünce Okulu 20-21 Eylül 201416 Eylül 2014
GENÇ DÜŞÜN : KÖYCEĞİZ 13 Eylül 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 29 Ağustos 201427 Ağustos 2014
Genel Başkanımızdan Seçim Değerlendirmesi12 Ağustos 2014
ADD İl Merkezli Eşgüdüm Şube / Kurul Oluşturulması04 Ağustos 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 2 Ağustos 201425 Temmuz 2014
ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın Lozan Açıklaması23 Temmuz 2014
ADD Genel Yönetim Kurulu Görev Dağılımı03 Temmuz 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 5 Temmuz 2014 26 Haziran 2014
ADD Davutlar Şubesi Geleneksel Bahar Kahvaltısı18 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 13. Olağan genel kurulu sonuçlandı09 Haziran 2014
addkarsiyaka.com Web sitesi Kuruldu. add.org.tr Yenilendi26 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Yapıldı26 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 25 Mayıs 2014 21 Mayıs 2014
19 Mayıs 2014 Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Açıklaması19 Mayıs 2014
ADD Genel Merkezi 13. Olağan Genel Kurul İlanı16 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantıları11 Nisan 2014
3 Mart 1924 Halifelik Kaldırıldı26 Şubat 2014
ADD Menemen Yönetim Kurulu üyesi Veli Yandı’yı kaybettik11 Şubat 2014
BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR!11 Ocak 2014
ADD İZMİR ŞUBELERİ EŞGÜDÜM TOP. 05 OCAK 2014 31 Aralık 2013
BASINA ve KAMUOYUNA26 Aralık 2013
Kubilay Olmaya Geldik24 Aralık 2013
ADD Küçük Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi 7-8 Aralık 201309 Aralık 2013
Seçmek ve Seçilmek06 Aralık 2013
Uğur Başkanımızı Kaybettik04 Aralık 2013
DİKKAT !04 Aralık 2013
Atatürkçü Düşünce Derneği Küçük Genel Kurulu21 Kasım 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 17 Kasım 2013 Pazar günü saat 11.00 11 Kasım 2013
ADD BEŞİKTAŞ ŞUBESİ SİYASET OKULU- 411 Kasım 2013
10 KASIM’DA ATA’MIZIN YANINDAYIZ03 Kasım 2013
Atatürkçü Düşünce Akademisi Başlıyor 12 Ekim 2013
ATATÜRK VE BİLGELİK AYDEMİR CEYLAN'IN YAZISI01 Ekim 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 29 Eylül 2013 Pazar günü saat 11.00 de Bergama'da20 Eylül 2013
ADD İZMİR ŞUBELERİ TOPLANTISI NARLIDERE ŞUBEMİZDE 08.08.2013 PAZAR GÜNÜ SAAT: 11.00 14 Ağustos 2013
SİLİVRİ KARARLARI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI06 Ağustos 2013
BARIŞ(!) SÜRECİ DÖRTNALA…26 Haziran 2013
ADD İZMİR ŞÜBELERİ TOPLANTISI 16 HAZİRAN 2013 GÜZELBAHÇE'DE11 Haziran 2013
Rize Şubemize Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz 06 Haziran 2013
Genel Başkanımız Trabzon'dan Destek Verdi: Geldikleri Gibi Giderler 04 Haziran 2013
ATATÜRK RESİMLİ HEDİYELİK ÜRÜNLER 24 Mayıs 2013
ADD Aydın Şubesi: Yörük Ali Efe Ödülü'nü Aldı 14 Mayıs 2013
ADD Antalya Şubesi Türk Halk Müziği Koromuzun Konseri 18 Mayıs 201312 Mayıs 2013
ADD BALIKESİR İL EŞGÜDÜM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 08.Mayıs 2013 Akçay / Edremit10 Mayıs 2013
ADD Genel Merkezi LOZAN Antlaşması’nın kazanımlarının değerlendirileceği ödüllü bir makale yarışması düzenlenmiştir09 Mayıs 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı 11 Mayıs 2013 07 Mayıs 2013
GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN TANSEL ÇÖLAŞAN’IN 19 MAYIS’A İLİŞKİN ÖRGÜTE AÇIKLAMASIDIR07 Mayıs 2013
19 MAYIS'TA SAMSUNDAYIZ03 Mayıs 2013
ADD İzmir Şubeleri 1 Mayıs İşçi Bayramını coşkuyla kutladı.01 Mayıs 2013
ADD Genel başkanı Tansel Çölaşan İzmir Kitap Fuarında30 Nisan 2013
ADD Genel başkanı Tansel Çölaşan 28 Nisan'da İzmirde26 Nisan 2013
ADD Genel Başkanı Tansel çölaşan 28 Nisan’da İzmir Kitap Fuarında20 Nisan 2013
Konferansa Davet ADD Güzelbahçe şubesi 15 Nisan 2013 Saat: 17.00 Belediye Düğün Salonu13 Nisan 2013
Köy Enstitüleri 73. Kuruluş Yılı Etkinlikleri ADD Urla Şubesi Tarih: 14.04.2013 Zeytinler Köyü Saat: 10.3013 Nisan 2013
Kuruluşunun 73'ncü Yıldönümünde Köy Enstitüleri Anma Proğramı Gaziemir11 Nisan 2013
Duruşma Salonu'ndan Notlar 08.04.201310 Nisan 2013
ERGENEKON ÇÖKMÜŞTÜR.09 Nisan 2013
ADD Sakarya Şubesi: Utku Erişik'i Konuk Etti06 Nisan 2013
ADD ARHAVİ ŞUBESİ’NİN 23 NİSAN RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI05 Nisan 2013
Atatürk'te Birleştik! 05 Nisan 2013
ADD Balçova Şubesi Basın Açıklaması02 Nisan 2013
8 Nisan’da Silivri’deyiz02 Nisan 2013
ADD İZMİR ŞUBELERİ BÖLGE TOPLANTISI 31 MART 2013 PAZAR GÜNÜ SAAT 11.00 DE 28 Mart 2013
8 Nisan 2013 tarihinde Silivri’deyiz27 Mart 2013
ADD Denizli Şubesi: Miniklerimiz 23 Nisan Turnuvasına Hazırlanıyor26 Mart 2013
Birleşe Birleşe Kazanacağız25 Mart 2013
ADD Gaziemir Konseri24 Mart 2013
ÜNLÜ PİYANİST FAZIL SAY URLA’DA KONSER VERDİ24 Mart 2013
VATAN CUMHURİYET VE EMEK DİYENLER BU OYUNU BOZACAKTIR!24 Mart 2013
8 Nisan’da Silivri’deyiz24 Mart 2013

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH